مقایسه محصولات

nam: mihman
tel1: mihman
famil:
tel2:
Email:
ostan:
shahr:
codeposti:
addres:
tozih:
Expr3:
Expr4:
Expr5:
Expr6: 60
Expr7: 21576
id: 60
onvan: اینورتر ماشین 500 وات:24 به 110 ولت
tozihK: اینورتر ماشین 500 وات، 24 به 110 ولت ونک الکترونیک
tozihB: محصولی از شرکت ونک الکترونیک برادران حیدری
ویژه بخاریهای ژاپنی خودرو سنگین دارای برق ۲۴ ولت

ax1: pic/a9269b2d-ba83-4310-a2e5-ba224ce8c88e9cdf7660-85ea-47fb-a2f2-1479f1339556INVERTER_1000_(1)[1].jpg
gheimat: 509000
mojodi:
gheimat2:
Expr2: 22719

کلیپ های راه اندازی وسایل برقی